@nadwrazliwy_designer
Pani Basia z recepcji dostała na iPada grafikę, z poleceniem umieszczenia jej na ścianie. Uznała że to trochę dziwne tak marnować iPada, no ale zgodnie z poleceniem przykleiła iPada do ściany.

Kolejny dowód na to, że pokoje hotelowe są projektowane przez reptilian

Wiesz, że UX strony jest zły, kiedy smsem dostajesz instrukcję jak zobaczyć instrukcję obsługi strony.

CC @nadwrazliwy_designer

Kto by się mógł spodziewać, że będzie potrzebne aż tyle miejsca? 🤷‍♀

Na lotnisku. To nie jest brudny beton. To jest okleina z nadrukiem udającym brudny beton <3

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!