@kuba@toot.kuba-orlik.name Trochę ankieta tendencyjna, bo jakby na wiele pytań nie jestem w stanie odpowiedzieć z powodu tego, że pracuję w 100% zdalnie, ale co mogę to wypełnię.

@szkodnix @kuba Nie mogę pomóc, bo nie korzystam z google (tym samym nie zaloguję się do google, żeby zapisać)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!