Follow

Teraz jestem na sesji młodzieżowej rady miasta. Ask me anything

@kuba
Czy średnia wieku przekracza 50 lat? Jeśli nie to sprawdź czy z rozpędu nie policzyłeś też siebie…

@wariat xD

Nie nie, sama młodzież. Mówią sobie per "ty". Ale ja już jestem "proszę pana" niestety

@kuba

spytaj czy potrzebują skarbnika... 🧙‍♂️

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!