Gdy korporacyjna platforma uzyskuje monopol, może sobie pozwolić na codzienne uprzykrzanie życia jej użytkownikom. Opowiadamy o aplikacjach, które pozwalają odzyskać komfort korzystania z popularnych (...)

internet-czas-dzialac.pl/odcin

Follow

@miklo @midline najs! Na czym polegał problem, który wcześniej napotkałeś?

Teraz side quest dla mnie: zapakować Scribe pod @yunohost

@kuba @yunohost @midline ogólnie na tym, że ten dockerfile wrzucił ktoś inny niż autor scribe a autor tego w ogóle nie testował. Tu więcej: mastodon.technology/@edwardlov…
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!