@nadwrazliwy_designer heheh, nawet ta pani z głupawym uśmiechem wie, że w tej reklamie chodzi właśnie o to, by sobą nie być... :anarchismred: 😎

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!