Anchors in Github's UI has been broken for quite some time. The hrefs in heading anchors are different than the IDs of the elements they are supposed to link to, so linking to a specific part of a README file is broken for all repositories.

Some time ago all IDs within the rendered Markdown files are prefixed with "user-content-". Possibly a security thing, but GH should have also adjusted the links that it automatically generates...

Czy przy Waszej lokalnej żabce też jest takie tajemnicza szara skrzynka?

Chcesz poznać skład tej przekąski? Tylko jeśli masz smartfona i dostęp do internetu

Najnowszy trend UX-owy to brak możliwości wyświetlenia tabelki godzin otwarcia restauracji na przyszłe dni.ogę tylko zobaczyć, że "teraz zamkniete" albo "dzisiaj otwierają o 15". Ale do której są otwarci? O którejnotwierają np. w czwartki? A kogo to obchodzi 🙄

Za każdym razem mnie to szokuje. Co będzie następne? "Majonez Kielecki i Przyjaciele"?

Show thread

Ktoś z Was wie, gdzie można kupić buty szerokie w palcach? Moje stopy mają dosyć ><

Po lewej orzechy z ogrodu, po prawej - ze sklepu. Ktoś wie, dlaczego te po prawej są takie jasne? Są myte, czy co?

Cc @nastusia @chlopmarcin

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!