Follow

Patrzę na zwiędnięty listek bazylii u mnie na parapecie i myślę sobie że @kopimi by na pewno powiedział że po tej roślince od razu widać, że jest z polskiej doniczki

@kuba i że się krzywo na niego spojrzałeś, zamiast z szacunkiem i to przyczyna tego stanu rzeczy, ah ta Polska @kopimi

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!