Follow

Dzięki dobrodziejstwom smarthome'owym planuję spełnić swoje marzenie: router, który restartuje się, gdy zerwie mu się połączenie z internetem

Jakie urządzenie trzeba będzie wtedy restartować, gdy przestanie restartować router kiedy powinien zostać zrestartowany?

@kuba

@rcz

Smart gniazdko (na inny protokół niż WiFi) do którego jest podłączone urządzenie, które ma zrestartować router

@kuba

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!