Follow

"People say that your first reaction is the most honest, but I disagree. Your first reaction is usually outdated."

sive.rs/slow

@kuba

Moją pierwszą reakcją było: prawda!

Moją reakcją po przemyśleniu jakiś czas było: Ale nie zawsze. Czasem intuicja podpowiada najwłaściwszą reakcję natychmiast, a świadomy umysł potem sprawy wykrzywia. Czasem.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!