Follow

OH: "Ustawiłam trzy budziki - i obudziłam się na każdy z nich!"

· · Web · 2 · 1 · 3

@kuba moja siostra jest z sekty "drzemki", ja z sekty pojedynczego, wkurwiającego dźwięku budzika :blobpats:
efekt: siostry nie obudzi nawet kawałek Napalm Death "Scum", ale... i tak często do mnie pisze: "obudź mnie o 5:00", co oznacza: "zadzwoń do mnie przez Telegram"...
... i wtedy wstaje za pierwszym razem.
bądź tu człowieku mądry :blobpats:

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!