Follow

*w biedrze*

"Idziemy do zwykłej kasy, czy potrzebne informacje?"

@kuba
"potrzebne informacje" słychać z kasy samoobsługowych, btw brzmi to jak niefortunne tłumaczenie

@kuba
HaHa :)
"W strefie pakowania, znajduje się artykuł, który nie powinien się tam znaleźć!"

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!