Follow

> A researcher shows a patient a message in his right eye, saying, “Please close the window.” The patient gets up and closes the window. Then the researcher shows a question to that patient’s left eye, “Why did you close the window?” The patient says he chose to do it because he was cold.

sive.rs/confab

@kuba > A researcher shows a patient a message in his right eye, saying, “Please delete Windows.” The patient gets up, boots GNU from USB and removes the Windows partition. Then the researcher shows a question to that patient’s left eye, “Why did you deleted Windows?” The patient says he chose to do it because Windows sucks.

upgradefromwindows.com

@kuba Przeczytałem całość pod linkiem. Krótki wpis ze zgrabną puentą.

@otwartezrodlo ten autor ma bardzo zwięzły styl pisania, cemię go za to

@otwartezrodlo Innymi słowy - analizuj swoje motywacje. Wydawało mi się, że każdy tak robi O_o

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!