@kuba Tak samo jak nie podobają mi się "steki sojowe", tak samo nie podoba mi się to. Ważne, żeby być konsekwentnym :)

@hlukasz @kuba a daj zdjecie steków sojowych bo się nie spotkalem

@crusom To był przykład, może zły, bo rzeczywiście nie znalazłem takiego czegoś. W takim razie errata - nie stek sojowy tylko kiełbaski roślinne.

@kuba

@kuba to jest po prostu śmieszne xD wolność dla oznaczeń. Dopóki nie piszą "hummus", a w składzie jest indyk, jest ok.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!