@deBroglie w pracy uźywamy samohostowanego Phabricatora i też jest super

@kuba @deBroglie wygląda ciekawie, tylko "Effective June 1, 2021: Phabricator is no longer actively maintained.". Z tego co widzę, powstał fork tego: we.phorge.it/

@seachdamh @deBroglie nie jest actively maintained, ale i tak mial juz wdzystko, czego bylo nam trzeba

@kuba @seachdamh @deBroglie teoretycznie tak, ale prędzej czy później będzie trzeba coś łatać, a ja nie miałbym ochoty babrać się w PHP 🤢. Szkoda, Phabricator wygląda na fantastyczne narzędzie. Może ktoś go sforkuje.

@kuba Same here. I'm going to move most of my stuff to sr.ht or codeberg. Perhaps self-hosted Gitea in the future.

@kuba I in the other hand really did like it. We wouldn't have half of thing in GitHub shouldn't GitLab threaten their position at some point. Because of that, I'm glad they changed their mind about deleting inactive repos.

@katafrakt oh, I dislike GitHub even more.

Gitlab was always too sluggish for me. Phabricator ftw :D

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!