Kurwa serio

Zanim opublikujemy rekomendacje – chcemy poznać twoją opinię o oznaczaniu treści komercyjnych zamieszczanych przez influencerów w mediach społecznościowych. Weź udział w dyskusji na profilu UOKiK na Instagramie.

uokik.gov.pl/aktualnosci.php?n

@kuba Czekaj, dobrze czytam że trzeba mieć konto na instagramie żeby urzędowi swoją opinię wysłać? xD

Follow

@gdr yep. Nie woem, czy oferują alternatywną drogę, dopytam

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!