Po aktualizacji Firefoxa :firedoge: do wersji 99 (wydanie Fedory) domyślny ciemny motyw GTK (adwaita-dark) zmienił się na ciemniejszy. Ktoś też tak miał? @kuba @arkadiusz_wieczorek

Follow

@cichy1173 Jestem na firefoksie 100, nie zauważyłem różnicy, pewnie dlatego, że nie korzystam z ciemnego motywu ;)

· · Web · 1 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!