@miklo hm, tylko cywile też korzystają z tego systemu... Także tacy świadczący pomoc Ukrainie

@kuba Są jakieś cywilne sprzęty , które uzywają wyłacznie glonass ? Chipsety do cywilnych urządzeń mają najczęściej obsługę obu systemów. Czyli blokada tych danych korekcyjnych uderzy wyłącznie w urządzenia , które sa dedydkowane dla glonass czyli głównie wojskowe rosyjskie.
Follow

@miklo ciekawe, czy te rosyjskie sprzety nie korzystaja z GPS lub Gallileo pomocniczo

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!