@kuba @sp6ina praktycznie nic nie robią, bo to kapitał niemiecki i jak nie udzieli poparcia to jest relatywna cisza. Tak samo jak z rekordową sprzedażą broni przez Niemcy, poparcie zapory na granicy, czy ciągnięciem gazu przez Bałtyk. Wszystko za poczciwiej Angeli.
Za to głośno walczą Zieloni z atomem, bo Kremlin finansuje, więc teraz po zamknięciu atomówek, będą dawać Euro Putinowi finansując rząd łamiący prawa człowieka.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!