@kuba it's a bad idea, szczególnie gdy zabierasz wszystkim uczniom szkół w mieście darmowe bilety, w zamian za jeden jebany "eko" autobus

@kuba wow, to jest najgorszy embedded player jaki w życiu widziałem. Cały pasek przewijania ma około 20px a opcji fullscreen w ogóle nie widzę i F nie działa.

@kuba @crusom w ogóle jak stworzyć typowy filmik Adam Something:

zignoruj całą logistykę
zredukuj cały problem do teoretycznej przepustowości
zadeklaruj pociągi zwycięzcą

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!