Follow

Dyskusja o tym że anioły i cywilizacje pozaziemskie mają inny genotyp - spoko

że po ścięciu drzew Edenu byli tylko polacy - obydwie babki się z pełni zgadzają

potem babka mówi że są jakieś żmijowęże - tłum: "nie no teraz to pani odleciała"

twitter.com/PolskaNormalna2/st

· · Web · 2 · 2 · 5

@kuba Jak widać granica między rozsądkiem a szaleństwem jest bardzo cienka i łatwo ją przekroczyć jednym stwierdzeniem

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!