Follow

Zmieniam moją narrację dotyczącą słodyczy i alkoholu, od teraz zachęcam wszystkich do spożywania jak największych ilości cukru i etanolu! Szybsza śmierć -> mniejszy ślad węglowy

· · Web · 2 · 1 · 2

Co myślę o reklamach papierosów w każdym sklepie?

Otóż powinny być także w każdej szkole!

I proszę częściej parkować przy przejściach dla pieszych blisko szkół - tak, aby ograniczać widoczność. Śmierć młodszego osobnika eliminuje więcej przyszłych emisji, niż starszego!

@kuba No nareszcie myślisz o przyrodzie, a nie o pasożytach zwanych ludźmi.

@crusom zauważyłem podobieństwo @kuba do wybitnego austriackiego przywódcy i malarza

@kuba a mi flashbacka zrobiles, samochody jebane zajebane kurwa.

artykul: tvn24.pl/poznan/konin-potracen

alter, samo nagranie: invidious.kuba-orlik.name/watc

btw to jest tóż obok przejścia, o którym ci mówiłem, gdzie widoczność jest zerowa (ulice dalej)

@kuba nawet jak nie będzie niczego to po pewnym czasie wszystko będzie od nowa, może nawet lepiej i bez ludzi i będzie Valium na drzewach co kilka metrów

@crusom

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!