Follow

Proponuję jeszcze robić wykład "zagrożenia związane z monopolizacją" i mówić że jak ktoś chce wiedzieć gdzie się odbędzie warsztat, to niech zapyta pracownika najbliższej żabki

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!