Mała autopromocja - od lat rozwijam społeczność programistów nastawioną na wzajemną pomoc w zdobywaniu kompetencji w oraz na wspólną realizację projektów komercyjnych. Jeżeli ktoś z Was szuka okazji do rozwoju lub sposobu na dodatkowy zarobek w IT - serdecznie zapraszam :)

sealcode.it/developers

@kuba super inicjatywa. Buduję narzędzia do kampanii online na wolnej licencji, proca.app
Macie może ludzi od Reacta?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!