Być może tak się modli o wybudowanie Dino w okolicy? I need answers

@kuba XDDD
Ale żeś napięcie zbudował, bardzo dobry wątek 10/10

@kuba jakas procesja sie szykuje ale w listopadzie?? w wakacje gdzies byla

@kuba a ja uważam że każdy ma się prawo obnosić z każdym obrzydlistwem z jakim chce, np. z homoseksualizmem czy katolicyzmem

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!