Follow

Hej ho, czy jest na sali prawnik?

Zastanawiam się, jaka jest podstawa prawna karania podmiotów przez urząd upomnieniem, zamiast np. wynikającą z przepisów karą pieniężną.

Nie mogę znaleźć przepisów regulujących zasady "upominania".

Pls boost :)

· · Web · 1 · 8 · 3

@miklo ooo, dzięki! Zachodzę w głowę, czy "upomnienie" i "pouczenie" to w świetle orawa synonimy, czy nie 🤔

I z tego co widze chyba prawo nie reguluje takich kwestii, jak np. to, czy urzad moze dac upomnienie danemu podmiotowi nawet, jezeli niedawnk zostal ukarany opomnieniem za takie samo wykroczenie/przestepstwo

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!