Follow

Niech ktoś wreszcie powie Spotifajowi, czym jest ten **** rap, bo wciąż nie wie

· · Web · 2 · 0 · 0

@kuba Słuchaj Spotifaj: 1OsiemL, Mezo, Ascetoholix, 2Pac, Angel Haze, T‑Raperzy Znad Wisły.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!