@kuba Prędzej pociąg dojedzie niż się zainstaluje.

@kuba niemożliwe, żeby dziesięć tysięcy zależności się tak szybko zainstalowało. Pewnie miałeś paczki w lokalnym keszu 😜

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!