Mieszanka kwiatów polnych i ogrodowych na balkonie się sprawdza. Zawsze cośtam kwitnie i poprawia humor

Follow

i pszczoły i trzmiele lubią odwiedzać taki balkon <3 🐝

· · Web · 2 · 0 · 3

@PawelK nooo to nie ma na celu uratować pszczół. Po prostu mnie cieszy jak odwiedzają balkon, bo to jest dla mnie sygnał, że jest jakiś malutki ekosystem i że jest im po co przylatywać ;)

@kuba czy to biedronka azjatycka, której z definicji nie lubimy?

@kuba ale ładne zdjęcia ino ten pixel robi aaaahh

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!