Follow

Ale nawet pomimo fatalnego stylu i ortografii super czyta się artykuł, w którym Pająk ujawnia swoje narastające rozczarowanie Applem <3

Dziwne uczucie. To jak widzieć labladora nie goniącego rzuconej piłeczki

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!