Ale nawet pomimo fatalnego stylu i ortografii super czyta się artykuł, w którym Pająk ujawnia swoje narastające rozczarowanie Applem <3

Dziwne uczucie. To jak widzieć labladora nie goniącego rzuconej piłeczki

@kuba nie no
Widać, że to celowy zabieg, mający na celu wyśmiać korporacyjne konferencje.
Jak to mówią "język wroga trzeba znać"?

@crusom Straciłem rezerwy domniemania niewinności wobec SW już dawno temu xd

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!