#cotygodniowyraportsmietnikowy
Przyniosłem 3 torby żarcia. Będę robić w moim mieście rozmowo-warsztaty nt. Freeganizmu, bo już nie wyrabiam z ratowaniem wszystkiego samemu
Btw co zrobić z 6 połówek ananasów? XDDD

Follow

@crusom łooo jakie wielkie zbiory :O najs!

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!