@kuba Chyba potrzebujemy nowych nazw pór roku i miesięcy. :thaenking:
@pfm 🧘 @Kuba Orlik Huh? Co tam sie nad wisla stalo? U mnie w krainie deszczowcow normalny sierpien:

while true
do
${rain}
sleep 5

${sun}
sleep 5
done

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!