Follow

@kmic Ale nie do końca rozumiem - czym się różni ta oryginalna "Hierarchia potrzeb" od tej zniekształconej "Piramidy Masłowa"?

· · Web · 1 · 0 · 1

@kuba @kmic z tego co ja rozumiem to w oryginalnej nie było to tak podzielone i “jasno” wymienione, a była to po prostu praca naukowa?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!