Follow

Mmm, świeżo po powrocie z urlopu popsuł się syfon od umywalki. Cała łazienka zalana. Nie mam jak odprowadzić Maćka do szkoły.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!