Follow

Kuba: hm, dokąd jedzie ten tramwaj, do ktorego wsiadłem?
Ekran led w tramwaju: dzisiaj są imieniny Kamila i Szymona

@kuba życie jest jak tramwaj, trzeba wiedzieć kiedy wysiąść

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!