@kuba no ale nie wymagają podania numeru karty kredytowej! what a bargain! 😉

Z drugiej strony, jakoś zarabiać na życie trzeba. Jeśli reklamy nie są zbyt upierdliwe, more power to them!

Follow

@rysiek po prostu rozbawił mnie dobór słów tutaj xd

@kuba @rysiek A mogłeś dostać reklamy przerywane fragmentami podcastu.
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!