Follow

"I lost a lot of friends.

They work in the art world and if they were seen supporting me they would be brought down too."

What It’s Like To Be Cancelled
noahbradley.com/cancelled/

Ludzie się boją, czują się bezsilni i sfrustrowani. Potrzebują to na kimś wyładować, przy tym potwierdzając swój chwiejny status. Po to ludzkość wymyśliła tysiąc sposobów, a mechanizm kozła ofiarnego jest jednym z najstarszych (ofiara przebłagalna za grzech innych też).
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!