Follow

Czy ktoś z Was ostatnio też dostał nieproszony telefon gdzie probowali wepchnąć jakieś spotkanie informacyjne o szczepionkach? W zamian za pulsoksymetr?

Jeżeli tak, proszę o PW. Mam pomysł jak uprzykrzyć życie tej firmie.

Resztę z Was proszę o RT dla zasięgu :)

@kuba spotkanie informacyjne o szczepionkach (???)
Jaki może być cel tego?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!