Follow

Spoiler alert: w „Zakonnica w Przebraniu” nie ma żadnej przebranej zakonnicy

· · Web · 2 · 0 · 0

@crusom niektóre płatki śniadaniowe mają kształt kulek, a nie płatków

@kuba wygrałeś, nic mi nie przychodzi póki co do głowy.
Muszę częściej zwracać uwagę na takie absurdy :p

@kuba @kuba_ @crusom
A nie byłeś nigdy w sytuacji kiedy to się przydaje?
Potrzebuję kupić ten no, jak to się nazywało? Hmm wpiszę najbliższe skojarzenie! O mam! (Bo ktoś wpisał wszystkie możliwe skojarzenia w nazwę) :)

@rogatywieszcz z jednej strony tak, z drugiej widziałem jak sprzedawcy po prostu nazywają pady joystickami... i wtedy kolejne słowa tracą na znaczeniu :<

@kuba Ja się generalnie zgadzam jakby co, ale tak sobie pomyślałem, że mi się to niechlujstwo przydało w chwilach zaćmienia umysłowego :)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!