Pracownikom służby zdrowia należy się więcej pomników niż JP2

@kuba najlepiej nie wkręcać się w pułapkę jakiejkolwiek pomnikowej martyrologii i olać te wszystkie popiersia i bohaterskie bryły.
A Wojtyle za forsowanie zakazu używania antykoncepcji w Afryce w czasie szalejącej epidemii AIDS oraz za krycie pedofilii w KK należy się conajmniej śledztwo + AUTENTYCZNA, udokumentowana biografia i ostracyzm, a nie jakieś pomniki! Miejmy choć trochę przyzwoitości!

Follow

@lukaso666 Specjalnie tak napisałem tamtego toota, aby można było spełnić jego postulat poprzez zburzenie wszystkich pomników JP2 i postawienie jednego dla medyków ;)

· · Web · 1 · 0 · 1

@kuba, stoję na stanowisku, że pracownikom medycznym należą się konkretne podwyżki (rewaloryzowanej corocznie), poprawienie warunków pracy zlikwidowanie patologii niekończących się dyżurów, a nie pomniki.
666 razy bardziej budujące jest ludzkie "dziękuję" kierowane do tej grupy zawodowej ze strony tych, którym pomagają.
Zburzenie wszystkich pomników JP2 - moje marzenie :) Tyle miejsc publicznych odzyskałoby bezcenne: PRZESTRZEŃ! 😈 :yayblob:

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!