Małymi krokami nadchodzi nowy rodzaj Internetu. Czego możemy od niego wymagać? [Artykuł]

internet-czas-dzialac.pl/na-ja

@kuba

Wyszło super, aż sobie telefon przekręcałem żeby sprawdzić jak się dopasowuje rysunek różnie :)

Follow

@rogatywieszcz ja też :D Jestem też mega zadowolony z tego jak ta ilustracja pomaga uwypuklić treść artykułu - jeszcze raz dzięki za kawał dobrej roboty!

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!