Małymi krokami nadchodzi nowy rodzaj Internetu. Czego możemy od niego wymagać? [Artykuł]

internet-czas-dzialac.pl/na-ja

Follow

Artykuł opatrzony cudowną ilustracją od @deerbard 😇

· · Web · 1 · 1 · 3

@kuba

Wyszło super, aż sobie telefon przekręcałem żeby sprawdzić jak się dopasowuje rysunek różnie :)

@rogatywieszcz ja też :D Jestem też mega zadowolony z tego jak ta ilustracja pomaga uwypuklić treść artykułu - jeszcze raz dzięki za kawał dobrej roboty!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!