Follow

Retrospektywa w korpo be like:

- Uważam, że za dużo siedzimy na callach, a za mało na kodzeniu
- Słuszna uwaga!

Action item: zaplanować calla na którym to omówimy

· · Web · 0 · 0 · 3
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!