Follow

Każdy jest nagle specjalistą od piosenek ludowych gdy opowiadam o tym jak wyhodowałem rozmaryn z nasion

@kuba
Jeśli opowiesz tutaj, raczej to ci nie grozi

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!