Follow

Nigdy mnie nie przestanie zachwycać, jak znacznie bardziej szczegółowe jest OpenStreetMap od G**gleMaps. Zwłaszcza do nawigacji pieszej i rowerowej to jest złoto

· · Web · 2 · 1 · 5

@kuba To nie zależy od tego, czy mieszkasz blisko jakiegoś contributora? 🤔

@kuba Widzę że jest przystanek który mamy na wsi chyba od niedawna, muszę spojrzeć w jakąś historię

@kuba Za OpenStreetMap należałoby przyznać społecznego Nobla.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!