Follow

Birdsite 

Bzdury. Uważam, że social media powinny nadal mieć możliwość do arbitralnego wybierania, jakie treści publikują, a jakie nie. To są prywatne platformy. To trochę jak wysłać swój artykuł do redakcji strony TVP info i oburzać się, że go nie opublikowali

gov.pl/web/sprawiedliwosc/prze

Birdsite 

Co będzie następne - redakcje gazet będą miały ograniczaną możliwość decydowania o tym, co publikują, a czego nie? Come on

Show thread

Birdsite 

@kuba Gdyby social media nie składały się prawie wyłącznie z wielkich prywatnych, scentralizowanych molochòw to w ogòle nikt by nie zauważył że np. jakiś serwis kogoś (nawet bardzo ważnego) zablokował. #decentralizacja może uratować social media.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!