Follow

Birdsite 

RT @it_czas_dzialac@twitter.com

Okienka ze „zgodą RODO” denerwują nas wszystkich. My jako prywatnościowi masochiści oddaliśmy się ich lekturze i torturze. Okazało się, że w wielu przypadkach okienka o RODO są bezużyteczne - nie dają(...)

midline.pl/odcinek-10-cenimy-t

🐦🔗: twitter.com/it_czas_dzialac/st

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!