Follow

Birdsite 

RT @SiecObywatelska@twitter.com

Zdaniem @PKN_ORLEN@twitter.com umowa z załącznikami na przejęcie Polska Press nie podlega pod dostęp do informacji publicznej.

To będzie ważna sprawa dotycząca jawności.

🐦🔗: twitter.com/SiecObywatelska/st

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!