Follow

Birdsite 

Szczerze mówiąc jestem zdumiony jak mało policji tam było. Cały capitol miał mniej mundurów niż jest pod domem kaczyńskiego w zwykły dzień roboczy

RT @PhilipinDC@twitter.com

The moment it all began.

🐦🔗: twitter.com/PhilipinDC/status/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!