Follow

Birdsite 

To zdjęcie jest tak szare i ponure, że myślałem że to screenshot z jakiejś gry AAA

RT @Radio_TOK_FM@twitter.com

Jest projekt umowy społecznej ws. transformacji górnictwa. "To żałosny dokument" dlvr.it/Rq0g10

🐦🔗: twitter.com/Radio_TOK_FM/statu

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!